شروع آزمون 16 عاملی کتل (۱۶PF)

آزمون 16 عاملی کتل (۱۶PF)

تعداد سوالات آزمون : 184 سوال

زمان تقریبی آزمون : 30 دقیقه

قیمت : 85,000 تومان

توضیح کوتاه آزمون : (Reymond Bernard Cattel) در طی سه دهه به کمک پرسش‌نامه‌، آزمون شخصیت و مشاهده رفتار در شرایط واقعی زندگی، گسترده‌ترین مطالعه را درباره صفات شخصیت انجام داد. کتل، ساختار روانی را واحد اصلی بررسی شخصیت می‌دانست و معتقد بود که هدف نظریه شخصیت باید پیش‌بینی رفتار آدمی در شرایط و احوال معین باشد.

محور اصلی نظریه کتل، تمایزی است که میان دو نوع صفات سطحی (surface traits) و صفات عمقی (source traits) قائل می‌شود. صفات سطحی، مجموعه‌ای از ویژگی‌های رفتاری هستند که آشکار و ظاهری‌اند و دوام و ثبات آن‌ بسیار کم است و در اثر ارتباط صفات عمقی با یکدیگر حاصل می‌شوند. صفات عمقی، منبع و سرچشمه صفات سطحی و علت‌ واقعی رفتار آدمی هستند. این صفات بادوام‌ بوده و از نظر کتل اهمیت بیشتری دارند، زیرا به صورت عوامل و پدیده‌ زیربنایی شخصیت عمل می‌کنند.