شروع آزمون سفر قهرمانی

تعداد سوالات آزمون : 72 سوال

زمان تقریبی آزمون : 15 دقیقه

قیمت : رایگان

توضیح کوتاه آزمون : هر انسانی در زندگی خود در موقعیت های مختلفی قرار می گیرد، که می توان آن را مشابه یک سفر در نظر گرفت. سفری که پایانی نداشته و در طول زندگی ما تکرار می شود، سفری که در هر مرحله آن ما مشابه یک قهرمان عمل می کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید مشکلی پیش می آید و شما بیمار می شوید و یا رابطه شما با همسرتان به خطر می افتد و یا …. در چند دقیقه نخست مایل نیستید به مشکل نگاه کنید (سایه معصوم)، اما پس از مدتی خوش بینی شما بر می گردد (معصوم) و درگیر بررسی وضعیت می شوید. تجربه بعدی شما احساس ناتوانی و رنج است، اما پس از مدتی از دیگران درخواست کمک و حمایت می کنید (یتیم). شما منابع و امکانات خود را مرتب می کنید و نقشه ای برای رویارویی با مشکل می ریزید (جنگجو). ضمن آن که این نقشه را به اجرا در می آورید، به این نکته توجه نشان می دهید که شما و دیگران به چه کمک های عاطفی نیاز دارید (حامی).

اطلاعات بیش تری به دست می آورید (جستجوگر)، توهم ها و امیدهای نادرست را رها می کنید (نابودگر) و تعهدهای تازه ای برای تغییر به وجود می آورید (عاشق) تا راه حلی بیابید (آفرینشگر). یعنی شما به بحران به شیوه ای پاسخ می دهید که رشد کنید و بیش تر از آنچه بودید، شوید. پس از آن که به این بحران رسیدگی کردید، به این جنبه موضوع می نگرید که آیا در ایجاد این مشکل نقش داشتید (حاکم) و در جهت بهبود و التیام آن بخش از وجودتان اقدام می کنید (جادوگر) تا دوباره چنین مشکلی را نیافرینید. یا شاید فقط آن بخش وجودتان را التیام می بخشید که در نتیجه شرایطی است که شما هیچ نقشی در ایجاد آن نداشتید، به درد آمده است. چنین فرآیندی این امکان را به شما می دهد که ببینید چه درسی از این وضعیت می توانید بگیرید (فرزانه). این یادگیری، شما را آزاد می کند تا به لذت بردن از زندگی بازگردید (دلقک) و به جریان های زندگی اعتماد کنید (معصوم).