درباره طرحواره تنبیه و درمان آن

رفتارهای تنبیه گرانه و کینه‌توزانه ویژگی محوری و اصلی افرادی است طرحواره‌ی تنبیه دارند. این افراد به هیچ وجه دیگران و خود را به خاطر اشتباهات، چه عمدی باشد چه سهوی نمی‌بخشند و همیشه مجازاتی را در نظر می‌گرند. بیماران دارای این طحواره عصبانی و ناشکیباست. این افراد نمی‌توانند شرایطی را که به اشتباه کردن انجامیده است در نظر بگیرند از رو توانایی همدلی و در نظر گرفتن احساسات دیگران را ندارند.

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه