آرکتایپ یا کهن الگوی جادوگر (MAGICIAN)

آرکتایپ یا کهن الگوی جادوگر (MAGICIAN)

زمانی که کهن الگوی جادوگر در وجود ما فعال می شود، یعنی توانایی تحلیل، برداشت و استنباط از شرایط و تشخیص حقیقت را می یابیم.

کهن الگوی جادوگر با تغییر نگرش و برداشت خود و دیگران، به دنبال دستکاری جهان و آنچه را که به عنوان حقیقت موجود می شناسیم می باشد. انرژی این کهن الگو مانند حاکم، ناشی از هماهنگی وضعیت و باورهای درونیِ او با حقیقت بیرونی است. جادوگر از آگاهی های روزمره و عادی فراتر می رود و شیوه های متفاوت و عمیق تری را برای عملی کردن امور بکار می گیرد. قدرت و حکومت معمولا در دست جادوگر نیست، او اغلب گوشه گیر بوده و فقط بینش و راه حل های تازه و موثر در اختیار حاکم قرار می دهد. او در شکوفایی استعداد های دیگران موثر است و رازهای پیچیده ای که در پشت صحنه، وقایع را شکل می دهند آشکار می نماید. کار اصلی کهن الگوی جادوگر به دست آوردن و عملی کردن خواسته های قلبی از راه تغییر و به اوج رساندن افکار، احساس ها و نگرش ماست.

با کمک جادوگر، می‌توانیم چیزهایی را خلق کنیم که قبلا وجود نداشته و از شر مواردی خلاص شویم که ارزش سابق خود را در زندگی ما، از دست داده‌اند. قادر می‌شویم تا به جای انکار ترس‌ها، با آنها روبرو شویم.

ما وقتی به جادوگر متوسل می‌شویم که از وجود افرادی که جرات کردند رویاهایشان را محقق کنند، حیرت می‌کنیم. مانند اپل و یا والت دیسنی که با جادوی کارشان آگاهی و زندگی ما را دچار تحول نموده‌اند.

جادوگر از تغییر و تحول استقبال می‌کند. تحول چیزی است که انسانها علی‌رغم پذیرش ظاهری، در برابر آن مقاومت زیادی نشان می‌دهند.

انسانها برای عبور از یک مرحله از زندگی به مرحله یا فصل بعدی، به کمک نیاز دارند که مربی و یا تسهیل گر این کمک را فراهم خواهند نمود.

 

هدف: دگرگونی واقعیت های بدتر به بهتر

ترس: جادوی سیاه به مفهوم دگرگونی در جهت منفی

روش پاسخ به موقعیت (مشکل): درمان مشکل یا دگرگون کردن آن

کاری که باید انجام دهد (تکلیف و وظیفه): هماهنگی خویشتن با عالم

هدیه: قدرت شخصی

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه