آرکتایپ یا کهن الگوی معصوم (INNOCENT)

آرکتایپ یا کهن الگوی معصوم (INNOCENT)

زمانی که کهن الگوی معصوم در وجود ما فعال می شود، یعنی روزنه ای از امید در شرایط سخت و تیرگی های زندگی در ما به وجود می آید.

در بیشتر مواقع معصوم اولین کهن الگویی است که در سفر قهرمانی با آن روبرو می شویم. این کهن الگو مظهر اعتماد به دیگران و جهان پیرامون ما می باشد. کهن الگوی معصوم به کودکی می ماند، که برای انجام کارهای خود به دیگران احتیاج دارد، و زمانی که با مشکلی روبرو می شود، تلاش خود را افزایش می دهد و سعی می کند توانایی و ایمان بیشتری از خود نشان دهد. در حقیقت معصوم بر این باور است که تلاش ها و کارهای درست او بالاخره به نتایج مثبت خواهند رسید.

همه ما با معصومیت آغاز می کنیم. در رحم مادر از ما نگهداری می‌شود. در مراحل بعدی، پدر و مادر ما را دوست داشته و از ما مراقبت و حمایت می‌کنند.

همچنین حلقه دوستان و آشنایان و نهادهای اجتماعی، ما را مورد تشویق و حمایت قرار می‌دهند تا استعدادهای خود را بروز داده و آنها را شکوفا کنیم.

این روند حمایتی، تا زمانی که بتوانیم از خود مراقبت کنیم، ادامه خواهد داشت.

 

هدف: ماندن در فضای امن

ترس: طرد شدن

روش پاسخ به موقعیت (مشکل): انکار مشکل یا درخواست نجات

کاری که باید انجام دهد (تکلیف و وظیفه): پایبندی، قوه تشخیص

مزایا: اعتماد، خوش بینی و وفاداری

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه