آرکتایپ یا کهن الگوی حاکم (RULER)

آرکتایپ یا کهن الگوی حاکم (RULER)

زمانی که کهن الگوی حاکم در وجود ما فعال می شود، یعنی در ذهن ما این باور وجود دارد که باید بر هر چیزی در زندگی خود تسلط داشته باشیم.

کهن الگوی حاکم فرصتی است برای تحت کنترل گرفتن و شکل دادن به زندگی ای که با ارزش های فردی مان مطابقت دارد. این کهن الگو در افراد صاحب اختیار و کسانی که مسئولیت مدیریت سازمان ها و خانواده ها را می پذیرند فعال شده و یا دیده می شود. حاکم باید تصمیم بگیرد که از فرصت های موجود برای سود جویی شخصی استفاده کند یا در راه مصلحت و رفاه عمومی. کهن الگوی حاکم، باعث بوجود آمدن آگاهی در مورد ارتباط میان دنیای درون و بیرون ما می شود. اگر درون مان احساس درستی داشته باشیم، بهتر می توانیم به دنیای بیرون بپردازیم.

این آرکتایپ، ترکیبی از کهن الگوهای حامی و جنگجو می‌باشد.

بدین ترتیب، قادر خواهیم بود تا از محدوده شخصی خود فراتر رفته و نحوه ارتباط درست با دیگران را انتخاب نماییم. در مراحل قبلی سفر قهرمانی آموختیم که باید از قلمروی خود، حفاظت و حراست کنیم.

اما قلمروی ما اساسا کجاست و مسئولیت‌ ما در قبال خانواده، همسر، پدر و مادر، همکاران، جامعه و دنیا چیست؟ آیا باید خود را به همه افراد، به یک میزان نزدیک بدانیم و به آنها رسیدگی نماییم؟

در اینصورت آیا فرصت رسیدگی به همه افراد را خواهیم داشت؟

حاکم، می‌تواند به این سوالات پاسخ داده و کمک کند تا ماهیت روابط خود را با دنیای بیرون مشخص و موازنه مسئولیت نسبت به خود و دیگران را تنظیم نمایید.

 

هدف: قلمروی (زندگی) هماهنگ و مرفه

ترس: اغتشاش، از دست دادن اختیار

روش پاسخ به موقعیت (مشکل): یافتن کاربردهای مفید آن مشکل

کاری که باید انجام دهد (تکلیف و وظیفه): به عهده گرفتن مسئولیت کامل زندگی و یافتن راه هایی برای ابراز خویشتن ژرف تر در جهان

هدیه: اقتدار، مسئولیت و توانایی

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه