پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (TSI)

استرنبرگ در نظریه خود مدیریتی ذهنی خویش بیان می‌کند که سبک‌های تفکر، شیوه‌های ترجیحی افراد در به کارگیری توانایی‌هایشان می‌باشد. مفهوم اصلی این سازه آن است که افراد به نوعی نیازمند سبک‌های تفکر برای مدیریت یا اداره کردن فعالیت‌های روزمره‌شان هستند. این سبک‌های تفکر نه تنها تصادفی نیستند، بلکه بیشتر بازتاب‌های بیرونی شیوه‌هایی می‌باشند که افراد می‌توانند خودشان را سازمان داده و اداره کنند. نظریه خودمدیریتی ذهنی استرنبرگ ۱۳ سبک تفکر را در قالب ۴ بعد شامل: کارکردها، سطوح، حیطه‌ها و گرایش‌ها از یکدیگر متمایز می‌کند.

۱) ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ : ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، ﺳﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد

ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاراﻧﻪ (legislative)، اﺟﺮاﯾﯽ (executive ) و ﻗﻀﺎﯾﯽ (judicial).

ﻓﺮد دارای ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ دارد، ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ روش ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ. ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺮاﯾﯽ، ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از دﺳﺘﻮرات ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ علاقه مند اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮد دارای ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۲) ﺷﮑﻞﻫﺎ : ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد ﭼﻬﺎر ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد

ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ (monarchic)، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ (hierarchic)، اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ (oligarchic) و آﻧﺎرﺷﯽ (anarchic).

ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ (ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ) از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدد، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮد دارای ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ، ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺮای آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن، ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺪه، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ، ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ آﻧﺎرﺷﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص«ﭼﻪ»، «ﮐﺠﺎ»، «ﮐﯽ» و «ﭼﮕﻮﻧﻪ» اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد روشﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد، از ﻧﻈﺎمﻫﺎ، ﻗﻮاﺋﺪ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻫر ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ.

۳) ﺳﻄﻮح : ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ذﻫﻨﯽ در دو ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد

ﮐﻠﯽ (global ) و ﺟﺰﺋﯽ (local).

اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻞﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر روی اﺑﻌﺎد وﯾﮋه و اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ و ﺧﺎص آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻫﺪ.

۴) ﺣﻮزهﻫﺎ: ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺣﻮزه دروﻧﯽ (internal) و ﺑﯿﺮوﻧﯽ (external) اﺳﺖ

اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ دروﻧﯽ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ دﻧﯿﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎشند؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

۵) ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ : در ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ذﻫﻨﯽ دو ﮔﺮاﯾﺶ وﺟﻮد دارد

آزاداﻧﺪﯾﺶ (liberal) و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر (conservative).

اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ آزاداﻧﺪﯾﺶ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و اﺑﻬﺎم دارد و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر، ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ روشﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه و ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه