نقاط ضعف كهن الگو ها

آپولو

الف- انتقاد زیاد از مسائل اجتماعی

ب- عدم توجه به کودک درون

ج- باید و نبایدهای زیاد

د- توجه کم به حوزه‌ی احساسات

آتنا

آتنا در روابط عاطفی معمولا مشکل دارد و چندان به بعد احساسی مرد توجه نمی کند. جنبه ی زنانه ی خود را چندان رشد نمی دهد و از این نظر در روابط زناشویی اش مشکل پیش می آید. در عین حال کمال طلبی و افکار زیاد او باعث می شود به جسمش توجه چندانی نکند. به نیازهای عاطفی مرد چندان توجه نمی‌کند و فقط مردان قوی را قبول دارد

آرتمیس

الف- تحکمی رفتار کردن و هیجانات انفجاری در برخورد با دیگران
ب- عدم توجه به بعد زنانگی خود
ج- بی‌توجهی به نیازهای عاطفی مرد مقابل

آرس

الف- تصمیمات لحظه‌ای بدون تفکر
ب- فدا کردن نیازهای خود و خانواده برای دوستان
ج- عدم توجه به مسائل مالی و خرج‌های بی‌منطق
د- تاییدطلبی زیاد

آفرودیت

الف- توجه فراوان به زرق و برق زندگی
ب- انتظار زیاد از مرد
ج- احتمال رها کردن مرد
د- عدم درک کردن دیگران

پرسفون

الف- عدم تصمیم گیری قاطع
ب- وابسته بودن
ج- عدم شناخت توانمندی‌های خود

پوزیدون

الف- عواطف انفجاری که ممکن است اطرافیان را از او دور کند
ب- تاییدطلبی از دیگران
ج- عدم تحمل محدودیت‌ها

دیمیتر

الف- وابسته شدن به بچه و دیگران
ب- اضطراب زیاد برای بچه‌ها
ج- فداکاری زیاد و توقع جبران از دیگران
د- کمبود اعتماد به نفس

دیونوسوس

الف- بی‌توجهی به جامعه و دیگران
ب- احساسات متناقض که گاه می‌تواند فاجعه بار باشد

زئوس

الف- غرق شدن در موفقیت و رها کردن جنبه‌های دیگر زندگی
ب- فدا کردن خواسته‌های دیگران
ج- بی‌توجهی به بعد احساسات

هادس

الف- تنهایی
ب- عدم توجه به بعد اجتماعی زندگی
ج- غم و افسردگی
د- فکر کردن به مسائلی که شاید هرگز رمز آن‌ها باز نشود

هرا

الف- کنترل‌گری زیاد
ب- نقش‌های منفی بازی کردن
ج- دخالت در زندگی دیگران

هرمس

الف- بی‌برنامگی برای زندگی
ب- قول‌های بی‌دلیل
ج- اغراق در سخن

هستیا

الف- منفعل بودن
ب- سکوت و بی‌تفاوتی

هفائستوس

الف- ضعف تصمیم گیری
ب- ترس درونی
ج- فن بیان ضعیف
د- وابسته بودن به دیگران
ه- خودباوری اندک


 

 

 

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه